Vnitřní oznamovací systém

OZNAMOVACÍ SYSTÉM ŽDB DRÁTOVNA

I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Naše obchodní společnost má zřízený vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) pro účely podávání oznámení o našem možném protiprávním jednání v oblastech vymezených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie podle bodu II. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („Oznamovatel“)

II. VYMEZENÉ OBLASTI PRÁVA pro podávání oznámení

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

 1. majících znaky trestného činu
 2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,- Kč a více
 3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  ◦ finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů   a finančních trhů,
  ◦ daně z příjmů právnických osob,
  ◦ předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  ◦ ochrany spotřebitele,
  ◦ souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  ◦ bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  ◦ ochrany životního prostředí,
  ◦ bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  ◦ radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  ◦ hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  ◦ ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  ◦ ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních   systémů,
  ◦ ochrany finančních zájmů Evropské unie,

fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

III. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás zejména:

 • vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž.
 • vykonává funkci v orgánech naší obchodní společnosti;
 • poskytuje služby pro naší obchodní společnost;
 • vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů,

a která získala informace o našem případném protiprávním jednání podle bodu II. v souvislosti s touto jejich prací nebo výkonem obdobné činnosti.

Prací nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností.

Z podávání Oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Podat Oznámení prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému je možné podat příslušné osobě, kterou je vedoucí odboru ŘKK, a to:

 1. e-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu oznameni@zdb.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení;
 2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky +420 596 090 319; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době;
 3. písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší obchodní společnosti Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín – Pudlov přímo k rukám vedoucího odboru ŘKK; tímto zároveň žádáme v zájmu zachování důvěry, aby tato zásilka byla adresovaná přímo Vedoucímu odboru ŘKK k dodání prostřednictvím právnické osoby, a to tak, že adresát zásilky bude uveden následovně:

  Vedoucí odboru ŘKK
  ŽDB DRÁTOVNA a.s.
  Jeremenkova 66
  735 51 Bohumín – Pudlov
  Česká republika

  a na zásilce bude zřetelně uvedeno „WHISTLEBLOWING“.

  Pro tyto účely preferujte zaslání zásilky obyčejně tak, aby ze zásilky nebyl zřejmý její odesílatel. O tom, že Oznámení nám bylo doručeno, budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů obsažených v Oznámení.

 4. osobně v úřednické budově nacházející se na adrese Jeremenkova 66, 73551 Bohumín – Pudlov, kancelář vedoucího odboru ŘKK ; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době a pokud to je možné po předcházející domluvě e-mailem podle bodu 1. nebo telefonické domluvě podle bodu 2.

Dbejte na to, aby Oznámení obsahovalo následující údaje: Vaše jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit vaši totožnost. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho Oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že Oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření.

S veškerými Oznámeními podanými a s totožností Oznamovatele bude seznámen pouze vedoucí odbor ŘKK, který je příslušnou osobou.

V. OCHRANA OZNAMOVATELE

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému, 

 • ochranu totožnosti Oznamovatele;
 • ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (jako jsou příbuzní, osoby blízké atd.).

VI. UPOZORNĚNÍ

Učinění oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní mlčenlivosti a povinností zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu nebo jiných druhů mlčenlivosti s výjimkou povinností:

 1. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 2. zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti:
  a) notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
  b) státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
  c) advokáta a advokátního koncipienta,
  d) soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
  e) soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
  f) zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 3. zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 4. zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.

VII. INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

Oznamovatelé mohou Oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/