Etický kodex

Zásady chování společnosti

ŽDB DRÁTOVNA a.s. je společností s dlouholetou tradicí hutní výroby. Již od roku 1885, kdy byla založena, se utvářely hodnoty, na nichž stojíme. Podnikáme na profesionální úrovni a poskytujeme špičkové výrobky a služby v souladu s heslem „Železná tradice kvality“.

DBÁME ETICKÝCH ZÁSAD, DODRŽUJEME PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.
 • Náš podnik je obchodní společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice; toto právo, či jakékoliv jiné právo, jímž se naše vztahy řídí, bezpodmínečně ctíme a dodržujeme.
 • Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.
 • Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.
 • Jednání obchodních partnerů v souladu s právem a etickými zásadami považujeme za neopomenutelnou podmínku naší spolupráce.

VÁŽÍME SI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

 • Dodržování lidských práv je v naší společnosti samozřejmé. Nepodceňujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Odsuzujeme jakékoliv formy nelegální práce.
 • Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.
 • Zajišťujeme odbornou přípravu žáků středních odborných škol na našich provozech; činíme tak podle smluv s těmito školami ve zvláštním režimu, odpovídajícím věku, znalostem a zkušenostem žáků.
 • Netolerujeme jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů.
 • Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů.
 • Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon, včetně příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích a za přesčasovou práci. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody.
 • Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.
 • Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Respektujeme pozici odborových organizací působících v našem podniku jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním dialogu.
 • S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s top managementem a ostatními vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím centrálních informačních tabulí, informačních tabulí na pracovištích a interního zpravodaje.
 • Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž jsou v naší společnosti využitelné též schránky „Náměty a dotazy“, která je taktéž virtuálně na našich webových stránkách.
 • Každé dva roky provádíme šetření spokojenosti a motivace našich zaměstnanců.
 • Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme.
 • Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob; umožňujeme jim podávat stížnosti, včetně anonymních, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.

DŮSLEDNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

 • Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. V našem podniku vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme bezpečnostní program prevence havárií; dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.
 • Soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.
 • Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje.
 • Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.
 • Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.

VÁŽÍME SI NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

 • K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě.
 • Respektujeme zájmy a potřeby obchodních partnerů, pokud to není v rozporu s právními předpisy a nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.
 • Zavazuje nás, že pro naše obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům uplatňujeme princip trvalého zlepšování a zvyšování jejich přidané hodnoty při současném snižování zátěže životního prostředí. Uplatňujeme strategii nulových chyb.
 • Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků. S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků.
 • Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností našich obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost našich obchodních partnerů.
 • Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně a dlouhodobě. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.
 • Vyznáváme jednotu slov a činů; co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu a své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.
 • Jsme připraveni sjednávat s našimi obchodními partnery provedení auditu v našem podniku.

ODSUZUJEME JAKÉKOLIV PROJEVY KORUPCE

 • Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.
 • Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro naši společnost, našim jménem nebo s odkazem na naši společnost vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.

RESPEKTUJEME HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 • Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového jednání.
 • Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.
 • Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.
 • Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.

JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNOU SPOLEČNOSTÍ

 • Naplňujeme svou firemní misi „Spolu to dotáhneme daleko“.
 • Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených nám na jejich základě orgány státní moci.
 • Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí našeho podniku.
 • K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi; prioritou je též postupné snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Tyto zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně pracovního řádu, technicko-organizačních předpisů (TOP) a navazujících vnitřních norem. Tyto zásady dodržujeme, jejich dodržování v našem podniku kontrolujeme a vymáháme.

V Bohumíně dne 19. 3. 2021

Ing. Petr Adamek, v.r, předseda představenstva, výkonný ředitel
Ing. Ladislav Škvrna MBA, v.r., místopředseda představenstva, finanční ředitel